Logo HostingCompany.be

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VNE bv en diens klanten.

De inhoud van deze algemene voorwaarden kan op ieder moment gewijzigd worden. Alle klanten zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

De klant verklaart dat hij de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, indien dit niet zo is moet de overeenkomst gesloten worden met ouderlijke toestemming.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien bepaalde voorwaarden onterecht zouden beschouwd worden, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd gelden.

Alle aanbiedingen zijn steeds onder voorbehoud van fouten.

Alle betalingen aan VNE bv zijn niet vergoedbaar tenzij de klant ernstige vermijdbare fouten veroorzaakt door VNE bv kan aantonen. De bewijslast rust hier bij de klant.

Indien VNE bv zich genoodzaakt ziet om de dienstverlening te stoppen of te onderbreken, dan kan de klant geen aanspraak maken op een terugbetaling. Tenzij de klant ernstige vermijdbare fouten kan bewijzen gemaakt door VNE bv.

VNE bv zal in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van Data of inkomstenderving.

Dagelijks worden er back-ups gemaakt, maar de klant blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gegevens.

Alle diensten aangeboden door VNE bv dienen steeds voldaan te worden voor het eerstkomende jaar alvorens de diensten zullen aanvangen, tenzij anders aangeduid. Alle diensten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij de klant de overeenkomst minstens 1 maand op voorhand opzegt. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Alle diensten kunnen worden stopgezet indien facturen 30 dagen na factuurdatum nog niet voldaan zijn. Eenmaal alle openstaande saldo’s voldaan zijn kunnen de diensten terug hernomen worden. Het stopzetten van de diensten verlost de klanten echter niet van zijn schulden.

Het is uitdrukkelijk verboden onze diensten te misbruiken voor illegale activiteiten. Indien VNE bv merkt dat er illegale activiteiten plaatsvinden op diens servers, dan zal dit gemeld worden aan de verantwoordelijke instanties.

Het is niet toegestaan om een negatieve invloed uit te oefenen naar de dienstverlening toe aan andere klanten. Dit kan ondermeer zijn door het overbelasten van de server. Indien de klant geen gevolg geeft aan verwittigingen hier omtrent zal de dienstverlening stopgezet worden.

VNE bv behoudt zich het recht bepaalde klanten te weigeren. Dit kan onder meer zijn door problemen die zich in het verleden gesteld hebben.

Het is strikt verboden om ongewenste email (spam) te versturen via onze diensten. Dit kan aanleiding geven tot het onderbreken of het schrappen van de dienstverlening.

Indien schade aangetoond kan worden veroorzaakt door klanten dan behoudt VNE bv zich het recht hiervoor een vergoeding aan te rekenen. Dit kan onder meer zijn door het plaatsen van virussen op onze systemen of door pogingen tot inbraak.

VNE bv behoudt zich het recht om bestanden van klanten in te kijken indien er vermoedens zouden bestaan van misbruik. Er worden eveneens logboeken bijgehouden met het oog op het verzamelen van statistieken.

VNE bv zal in geen geval persoonlijke gegevens delen met derden, met uitzondering van gerechtelijk bevel.

De aansprakelijkheid van VNE bv is te allen tijde beperkt tot het totaalbedrag van de geleverde Diensten, zonder dat dit 50.000 EUR per schadegeval kan overschrijden.

De aansprakelijkheid van VNE bv is uitgesloten voor gevolgschade, indirecte schade, immateriële schade, lichamelijke schade, gederfde winst of bedrijfsschade van de Klant.

VNE bv is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor welke schade dan ook, daarin begrepen grove of opzettelijke fouten, begaan door haar werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers of derden in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens VNE bv vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van één (1) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten zijn onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen van welke aard ook, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Gent (afdeling Dendermonde).